Algemene voorwaarden voor IamFysioPilates

Introductie

Deze Algemene gebruiksvoorwaarden op deze Website neheren uw gebruik onze website, IamFysioPilates, op https://IamFysioPilates.nl.

Deze voorwaarden worden volledig toegepast en zijn van invloed op uw gebruik van deze website. Door deze website te gebruiken, ging u ermee akkoord om alle hierin vermelde algemene voorwaarden te accepteren. U mag deze Website niet gebruiken als u het niet eens bent met een van deze Algemene gebruiksvoorwaarden van de Website.

Minderjarigen of mensen jonger dan 18 jaar mogen deze Website niet gebruiken.

Intellectuele eigendomsrechten

Afgezien van de inhoud die u bezit, hebben IamFysioPilates en / of haar licentiegevers volgens deze voorwaarden alle intellectuele eigendomsrechten en -materialen op deze website.

U krijgt alleen een beperkte licentie voor het bekijken van het materiaal op deze website.

Beperkingen

U bent met name beperkt tot:

  • publicatie van enig websitemateriaal in andere media;
  • het verkopen, sub-licentiëren en / of op een andere manier commercialiseren van websitemateriaal;
  • openbaar materiaal vertonen en / of weergeven op een website;
  • deze Website te gebruiken op een manier die schadelijk is of kan zijn voor deze Website;
  • deze Website gebruiken op een manier die de toegang van gebruikers tot deze Website beïnvloedt;
  • het gebruik van deze website in strijd is met toepasselijke wet- en regelgeving, of op enige manier schade kan toebrengen aan de website of aan een persoon of zakelijke entiteit;
  • bezig zijn met datamining, dataverzameling, data-extractie of enige andere soortgelijke activiteit met betrekking tot deze Website;
  • het gebruik van deze website om deel te nemen aan advertenties of marketing.

Bepaalde delen van deze website zijn beperkt voor toegang door u en IamFysioPilates kan de toegang door u tot alle delen van deze website verder beperken, op elk moment en geheel naar eigen goeddunken. Alle gebruikers-ID’s en wachtwoorden die u voor deze website hebt, zijn vertrouwelijk en u moet ook de vertrouwelijkheid in acht nemen.

Uw inhoud

In deze Algemene gebruiksvoorwaarden van de Website, betekent “Uw Inhoud” alle audio, videotekst, afbeeldingen of ander materiaal dat u op deze Website wilt weergeven. Door Uw inhoud weer te geven, verleent u IamFysioPilates een niet-exclusieve, wereldwijd onherroepelijke, sub-licentieerbare licentie voor gebruik, reproductie, aanpassing, publicatie, vertaling en distributie in alle media.

Uw inhoud moet van u zijn en mag geen inbreuk maken op de rechten van derden. IamFysioPilates behoudt zich het recht voor om uw inhoud van deze website te allen tijde zonder kennisgeving te verwijderen.

Geen garanties

Deze Website wordt aangeboden “as is”, met alle fouten, en IamFysioPilates geeft geen enkele garantie of verklaring af met betrekking tot deze Website of het materiaal op deze Website. Bovendien mag niets op deze website worden geïnterpreteerd als een advies voor u.

Beperking van aansprakelijkheid

IamFysioPilates, noch enige van haar functionarissen, directeurs en werknemers, zal in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor iets dat voortvloeit uit of op enige manier verband houdt met uw gebruik van deze Website, ongeacht of deze aansprakelijkheid onder contract valt. IamFysioPilates, inclusief zijn functionarissen, directeurs en werknemers, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte, vervolg- of speciale aansprakelijkheid die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met uw gebruik van deze Website.

Schadeloosstelling

U vrijwaart IamFysioPilates volledig voor en tegen alle en / of alle aansprakelijkheden, kosten, eisen, oorzaken van actie, schade en uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met uw schending van een van de bepalingen van deze Voorwaarden.

deelbaarheid

Als een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig wordt bevonden onder toepasselijke wetgeving, worden dergelijke bepalingen verwijderd zonder de overige bepalingen hierin te wijzigen.

Variatie van termen

Het is IamFysioPilates toegestaan ​​deze Voorwaarden te allen tijde naar eigen goeddunken te herzien en door deze Website te gebruiken, wordt van u verwacht dat u deze Voorwaarden regelmatig zult bekijken.

Opdracht

De IamFysioPilates is gerechtigd haar rechten en / of verplichtingen onder deze Voorwaarden zonder enige kennisgeving over te dragen, over te dragen en uit te besteden. Het is u echter niet toegestaan ​​uw rechten en / of verplichtingen onder deze Voorwaarden toe te wijzen, over te dragen of uit te besteden.

Volledige overeenkomst

Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen IamFysioPilates en u met betrekking tot uw gebruik van deze Website en vervangen alle eerdere overeenkomsten en afspraken.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Staat van nl, en u onderwerpt zich aan de niet-exclusieve jurisdictie van de nationale en federale rechtbanken die zich in nl bevinden voor de beslechting van geschillen.